printf 修飾子

 1. printf 函式的格式碼可以依指定型態列印,再配合修飾子 (flags) 可更符合列印需求。
  修飾子 功能 實例 實例說明
  - 靠左對齊 %-4d 以 4 個位數列印十進位整數並靠左對齊
  + 強制列印數值的正負符號 %+5d 以 5 個位數列印十進位整數並列印正負符號
  (space) 正數留空白,負數用負號 % 6f 以 6 個位數列印浮點數,正數時第 1 位數留空白
  0 固定位數列印時,數值前空白以 0 補足 %010.2f 以 10 個位數列印浮點數,小數點 2 位,不足 10 位時整數前補 0。
 2. 範例:
  [dywang@deyu zzz]$ vim fstdio2.c 
  #include <stdio.h>
  
  int main() {
    int a=-9, b=679, c=-679;
    float d=-3.141, e=3.1415, f=-792.324, g=123456.7;
    printf("a=%-4d\tb=%+5d\tc=%+5d\n", a, b, c);
    printf("d=% 10f\te=% 4f\tf=%010.2f\tg=%010.2f\n", d, e, f,g);
  }
  
 3. 編譯成功
  [dywang@deyu zzz]$ gcc -o fstdio2 fstdio2.c
  
 4. 執行結果與表格實例說明吻合嗎? 當指定的浮點數位數4 小於變數 e 精確度 6 時,輪入自動增加位數。
  [dywang@dywIssd zzz]$ ./fstdio2
  a=-9	b= +679	c= -679
  d= -3.141000	e= 3.141500	f=-000792.32	g=0123456.70