next up previous contents
Next: 指標指向指標 Up: 指標(pointers) Previous: 指標算術   Contents

指標陣列

 1. 宣告
  int *ptr[MAX];
  
 2. 範例一:整數指標。
  #include <stdio.h>
   
  const int MAX = 3;
   
  int main ()
  {
    int var[] = {10, 100, 200};
    int i, *ptr[MAX];
   
    for ( i = 0; i < MAX; i++)
    {
     ptr[i] = &var[i]; /* assign the address of integer. */
    }
    for ( i = 0; i < MAX; i++)
    {
     printf("Value of var[%d] = %d\n", i, *ptr[i] );
    }
    return 0;
  }
  
 3. 範例二:字元指標。
  #include <stdio.h>
   
  const int MAX = 4;
   
  int main ()
  {
    char *names[] = {
            "Zara Ali",
            "Hina Ali",
            "Nuha Ali",
            "Sara Ali",
    };
    int i = 0;
  
    for ( i = 0; i < MAX; i++)
    {
     printf("Value of names[%d] = %s\n", i, names[i] );
    }
    return 0;
  }
  2015-01-16