awk 範例三

 1. 編輯 sdata.txt,第一行加上欄位抬頭。
  [dywang@dywmac zzz]$ vim sdata.txt 
  [dywang@dywmac zzz]$ cat sdata.txt
  no. name score1 score2 grade
  11 dywang 81 12 A
  152 linda 90 58 C
  33 peter 72 95 C
  4 rita 65 34 E
  58 cora 5 85 D
  
 2. 如果第一行不做特別處理,平均會多算一行,且第一行的後兩個欄位,抬頭都是 0。
  [dywang@dywmac zzz]$ gawk '{ sum += $3; \
  print NR "\t" $2 "\t" $3 "\t" sum "\t" sum/NR}' sdata.txt
  1	name	score1	0	0
  2	dywang	81	81	40.5
  3	linda	90	171	57
  4	peter	72	243	60.75
  5	rita	65	308	61.6
  6	cora	5	313	52.1667
  
 3. 大括號 { } 內動作加 if 條件,將一列個別處理。
  [dywang@dywmac zzz]$ gawk '{if(NR==1) print "count\tname\tscore1\tsum\tavg."} \
  {sum += $3; if(NR>=2) print NR-1 "\t" $2 "\t" $3 "\t" sum "\t" sum/(NR-1)}' sdata.txt
  count	name	score1	sum	avg.
  1	dywang	81	81	81
  2	linda	90	171	85.5
  3	peter	72	243	81
  4	rita	65	308	77
  5	cora	5	313	62.6
  
 4. 改成列印每個人的兩項成績,並計算其平均值。
  [dywang@dywmac zzz]$ gawk '{if(NR==1) print "count\tname\tscore1\tscore2\tavg."} \
  {sum = $3+$4; if(NR>=2) print NR-1 "\t" $2 "\t" $3 "\t" $4 "\t" sum/2}' sdata.txt
  count	name	score1	score2	avg.
  1	dywang	81	12	46.5
  2	linda	90	58	74
  3	peter	72	95	83.5
  4	rita	65	34	49.5
  5	cora	5	85	45
  
 5. NR==1, NR>=2 的判斷放在大括號 {} 動作外,則表示「條件」,不用再用 if 處理。
  [dywang@dywmac zzz]$ gawk 'NR==1 {print "count\tname\tscore1\tscore2\tavg."} \
  NR>=2 {sum = $3+$4; print NR-1 "\t" $2 "\t" $3 "\t" $4 "\t" sum/2}' sdata.txt
  count	name	score1	score2	avg.
  1	dywang	81	12	46.5
  2	linda	90	58	74
  3	peter	72	95	83.5
  4	rita	65	34	49.5
  5	cora	5	85	45