next up previous contents
Next: Dnsmasq DNS 架設 Up: Dnsmasq server Previous: Dnsmasq 簡介   Contents

Dnsmasq 架設

 1. 安裝 dnsmasq 套件
  [root@dywnb ~]# yum install dnsmasq
  
 2. 啟動 dnsmasq 服務
  [root@dywnb ~]# /etc/init.d/dnsmasq restart
  
 3. 設定開機啟動 dnsmasq 服務
  [root@dywnb ~]# chkconfig dnsmasq on
  De-Yu Wang 2018-09-25