next up previous contents
Next: 測驗練習三 Up: 實機操作測驗練習題 Previous: 測驗練習一   Contents

測驗練習二

 1. 網頁伺服器 http://kvmX.deyu.wang 可以讓伺服器中的用戶,擁有自己的網頁。例如:http://kvmX.deyu.wang/ deyu1,完成以下步驟:
  1. 以用戶 deyu1 的權限登入
  2. 如果 deyu1 家目錄內沒有 public_html,請自行建立。
  3. 下載 ftp://deyu.wang/pub/userdir.html
  4. 重新命名為 index.html
  5. 複製 index.html 到 public_html 目錄內
  6. 不要對 index.html 進行任何的修改


De-Yu Wang 2018-09-25