HTTP 網站測試

 1. 再次從外部主機 deyu.wang 連線 kvm5.deyu.wang,已可成功連線。
  [root@dywH ~]# curl http://kvm5.deyu.wang
  web test
  
 2. 從 kvm7 虛擬機以 192.168.122.7 網卡連線 kvm5.deyu.wang,成功存取。
  [root@kvm7 ~]# curl --interface 192.168.122.7 http://kvm5.deyu.wang
  web test
  
 3. 在 kvm7 虛擬機增加網卡 eth0:1 指定 ip 為 192.168.19.7。
  [root@kvm7 ~]# ifconfig eth0:1 192.168.19.7 up
  
 4. 從 kvm7 虛擬機以 192.168.19.7 網卡連線 kvm5.deyu.wang,拒絕存取。
  [root@kvm7 ~]# curl --interface 192.168.19.7 http://kvm5.deyu.wang
  curl: (7) Failed connect to kvm5.deyu.wang:80; Connection timed out