DNS server

 1. 如果確定你的練習虛擬機 DNS 設定沒問題,但 ssh 卻無法使用主機名稱連線到虛擬機,可以在 server 機使用 host 命令看是否可以查到虛擬機的 IP?
 2. 沒有 DNS server 可查。
  [dywang@deyu ~]$ host kvm7.deyu.wang
  ;; connection timed out; trying next origin
  ;; connection timed out; no servers could be reached
  
 3. 在 DNS server 查不到 kvm7.deyu.wang 的 IP。
  [dywang@deyu ~]$ host kvm7.deyu.wang
  Host kvm7.deyu.wang not found: 3(NXDOMAIN)
  
 4. 在伺服器 deyu.wang 主機切換成 root 身份。
  [dywang@deyu ~]$ su -
  Password: 123123 
  [root@deyu ~]#
  
 5. 執行 setdnsmasq.sh 腳本重啟 dnsmasq DNS 服務。
  [root@deyu ~]# setdnsmasq.sh restart
  
 6. 再使用 host 查詢 kvm7.deyu.wang,已可查到其 IP 為 192.168.122.7。
  [root@deyu ~]# host kvm7.deyu.wang
  kvm7.deyu.wang has address 192.168.122.7
  kvm7.deyu.wang mail is handled by 1 20.
  
 7. 如果執行 setdnsmasq.sh 腳本重啟 dnsmasq DNS 服務未能解決問題,還可以使用 setdns.sh 腳本啟動 named DNS 服務。
  [root@deyu ~]# setdns.sh restart