page counter next up previous contents
Next: 文字命令 Up: Linux 安裝 Previous: 安裝   Contents

虛擬機

 1. deyu.wang centos6 linux虛擬機
  1. 第一次進入deyu.wang,系統會自動安裝虛擬機。
  2. deyu.wang系統,建立兩個腳本程式rebuildkvm.sh,viewkvm.sh,並在最上方面板,建立兩個程式按鈕。
   1. VM kvmusb view(rebuildkvm.sh):打開虛擬機kvmusb畫面。
   2. Rebuild KVM(viewkvm.sh):重建kvmusb虛擬機。
  3. deyu.wang系統在最上方面板,建立一個自動轉換root身份按鈕:root terminal。
   [root@deyu ~]# virsh list --all
    Id Name         State
   ----------------------------------
    1 kvmusb        running
   
   # 虛擬機沒有回應,強制關機
   [root@deyu ~]# virsh destroy kvmusb
   
   # 虛擬機正常關機
   [root@deyu ~]# virsh shutdown kvmusb
   
   [root@deyu ~]# viewkvm.sh kvmusb
   
   [root@deyu ~]# rebuildkvm.sh
   
   # 刪除虛擬機
   [root@deyu ~]# virsh undefine kvmusb
   
 2. 文字界面,虛擬機管理指令。
  # 列出虛擬機狀態
  [root@deyu ~]# virsh list --all
   Id Name         State
  ----------------------------------
   1 kvmusb        running
  
  # 虛擬機沒有回應,強制關機
  [root@deyu ~]# virsh destroy kvmusb
  
  # 虛擬機正常關機
  [root@deyu ~]# virsh shutdown kvmusb
  
  # 虛擬機啟動
  [root@deyu ~]# virsh start kvmusb
  
  # 打開虛擬機畫面
  [root@deyu ~]# virt-viewer kvmusb
  
 3. 以圖形界面管理虛擬機
  Applications
  System Tools
  Virtual Machine Manager
  


2015-04-13