next up previous contents
Next: Clamav Up: 病毒處理 Previous: 病毒處理   Contents

Unix.Trojan.DDoS_XOR-1

 1. 網路流量暴增,使用 top 觀察有至少一個 10 個隨機字母組成的程序執行,佔用大量 CPU 使用率。刪除這些程序,馬上又產生新的程序。
 2. 檢查 /etc/crontab 每三分鐘執行 gcc.sh
  */3 * * * * root /etc/cron.hourly/gcc.sh
  
 3. 查看病毒程式 gcc.sh,可以看到病毒本體是 /lib/libudev.so。
  [root@deyu ~]# cat /etc/cron.hourly/gcc.sh
  #!/bin/sh
  PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/X11R6/bin
  for i in `cat /proc/net/dev|grep :|awk -F: {'print $1'}`; do ifconfig $i up& done
  cp /lib/libudev.so /lib/libudev.so.6
  /lib/libudev.so.6
  
 4. 刪除上一行例行工作 gcc.sh,並設定 /etc/crontab 無法變動,否則馬上又會產生。
  [root@deyu ~]# rm -f /etc/cron.hourly/gcc.sh ; chattr +i /etc/crontab
  
 5. 使用 top 查看病毒為 mtyxkeaofa,id 為 16621,不要直接殺掉程序,否則會再產生,而是停止其運作。
  [root@deyu ~]# kill -STOP 16621
  
 6. 刪除 /etc/init.d 內的檔案。
  [root@deyu ~]# find /etc -name '*mtyxkeaofa*' | xargs rm -f
  
 7. 刪除 /usr/bin 內的檔案。
  [root@deyu ~]# rm -f /usr/bin/mtyxkeaofa
  
 8. 查看 /usr/bin 最近變動的檔案,如果是病毒也一併刪除,其他可疑的目錄也一樣。
  [root@deyu ~]# ls -lt /usr/bin | head
  
 9. 現在殺掉病毒程序,就不會再產生。
  [root@deyu ~]# pkill mtyxkeaofa
  
 10. 刪除病毒本體。
  [root@deyu ~]# rm -f /lib/libudev.so
  De-Yu Wang 2018-08-08