next up previous contents
Next: Apache HTTP server 架設 Up: Apache 2.2 HTTP Server Previous: Apache 2.2 HTTP Server   Contents

Apache HTTP 簡介

  1. Apache HTTP Server(簡稱Apache)是 Apache 軟體基金會的一個開放原始碼的網頁伺服器。
  2. 跨平台且安全性高,是最流行的 Web 伺服器端軟體之一。
  3. 支援Perl,Python,Tcl, 和PHP。De-Yu Wang 2018-08-08