next up previous contents
Next: GnuPG 安裝 Up: GnuPG Previous: GnuPG   Contents

GnuPG 簡介

  1. 1991年,程式設計員 Phil Zimmermann為了避開政府監視,開發了加密軟體PGP。這個軟件非常好用,迅速流傳開來,成了許多程序設計人員的必備工具。
  2. 但是,Zimmermann 設計的 GPG 是商業軟體,不能自由使用。所以,自由軟件基金會決定,開發一個 PGP 的替代品,取名為 GnuPG。
  3. GnuPG (GNU Privacy Guard, GPG) 依照由 IETF 訂定的 OpenPGP 技術標準設計,用於加密、數位簽章及產生非對稱匙對的軟體。De-Yu Wang 2018-08-08