next up previous contents
Next: GnuPG 加密與解密 Up: GnuPG Previous: GnuPG 密鑰產生   Contents

GnuPG 密鑰上傳

 1. 列出密鑰
  [deyu1@kvm8 ~]$ gpg --list-keys
  /home/deyu1/.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------------
  pub  2048R/A98B198E 2014-05-26
  uid         abc123 (ABC) <abc123@csie.cyut.edu.tw>
  sub  2048R/C039E2B6 2014-05-26
  
 2. 上傳公鑰到第三方公信網站,此為講義製作時展示帳號,故沒有真的上傳。
  [deyu1@kvm8 ~]$ gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --send-keys 'key IDs'
  De-Yu Wang 2018-08-08